Diploma-Szakdolgozat témajavaslatok

Diploma-Szakdolgozat témajavaslatok

A TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. aktuális diplomamunka és szakdolgozat témajavaslatai (közzétéve: 2022.03.30.):

Erdészeti műszaki témák

• Feltáróhálózat tervezés és fejlesztés a TAEG Zrt. területein.
• Vízvisszatartó létesítmények elhelyezésének lehetőségei a TAEG Zrt. területén.
• 3D szkennerrel történő faállományvizsgálat törzsalak minőség tervezéshez: választék terv készítés, véghasználati tölgyesekben a Soproni Erdészetnél.

Erdészeti ökonómia – Erdőrendezés

• Örökerdő gazdálkodási terv készítése a TAEG Zrt. Soproni Erdészetének erdeire nézve.
• Közjóléti létesítmények felmérése, térképi ábrázolása és fenntartási terve az üzemtervezéshez a TAEG Zrt. Soproni Erdészeténél.
• Egzóta fafajok (Vöröstölgy, Feketefenyő, Duglászfenyő, Atlaszcédrus stb.) fatermési vizsgálata a TAEG Zrt. területén.
• Ökonómiai modell felállítása védett (Natura2000) és nem védett területeken folytatott erdőgazdálkodás jövedelmezőségének alakulására (költségek alakulása, jövedelmek alakulása).
• Erdő Háza látogatóközpont ökoturisztikai látogatottságának és az oktatásban betöltött szerepének vizsgálata, további fejlesztési lehetőségek kidolgozása.
• A Soproni Parkerdő kiemelt helyszíneinek látogatottsági vizsgálata, a kapott eredmények elemzése.
• Erdőpedagógiai terepi foglalkozások tematikus kidolgozása a Soproni Parkerdőben.
• Zoopedagógiai foglalkozások tematikájának kidolgozása az Erdő Háza látogatóközpontban.

Vadgazdálkodás

• Vadászati létesítmény hálózat feltérképezése és fejlesztése a TAEG Zrt. Síkvidéki Erdészeténél.
• Vadászati létesítmény hálózat feltérképezése és fejlesztése a TAEG Zrt. Soproni Erdészeténél.
• Gímszarvas állománydinamikai vizsgálata és állományhasznosítási terv készítése a Síkvidéki Erdészet vadászterületén.
• Az erdei őz populációjának vizsgálata és a trófeaminőség javítását szolgáló terv készítése a Síkvidéki Erdészet vadászterületére.
• Komplex élőhelyfejlesztési terv készítése a Síkvidéki Erdészet vadászterületére.
• Apróvad állomány vizsgálata és fejlesztési lehetőségeinek kidolgozása a Soproni Erdészet vadászterületére.
• Vadkárelhárító kerítéstípusok összehasonlítása hasznosságuk szerint a TAEG Zrt. területén

Természetvédelem – Natura2000

• A Sopron környéki erdők védett, és védendő gombáinak feltérképezése a szakirodalmi adtok alapján.
• Az erdei fenyő állományok élővilágának felmérése, az állományok jelentősége az állatok diverzitás növelésében.
• A Csáfordi-tőzikés erdő állományfelvételezése és erdőgazdálkodási kezelési terv javaslatok készítése.
• Hagyásfa csoportok élővilágának felmérése és összehasonlító vizsgálata a környező állományokéval.
• Mesterséges erdei élőhelyek (rakodók, nyiladékok, árkok stb.) szerepe az erdei biodiverzitás növelésében és megőrzésében.
• A kövibenge (Rhamnus saxatilis) felmérése a Soproni dombvidéken.

Erdőművelés – Erdővédelem

• Ritka, értékes elegyfajok magtermő fáinak felmérése, felkeresése és magtermésvizsgálata szaporítóanyag gyűjtési célból.
• A TAEG Zrt. vörösfenyő plantázsainak termőképesség vizsgálata, kezelési terve.
• Különböző minőségű terület előkészítések hatékonysága az erdősítések megeredésének és fenntartásának szempontjából.
• A talajborítás lehetőségének vizsgálata apríték alapanyaggal erdősítésekben, a nedvesség visszatartás és gyomkorlátozás céljából.
• Növekedés serkentő egyéni csemetevédő csövek hatékonyságának vizsgálata.
• Erdősítések öntözésének lehetőségei a TAEG Zrt. területén.
• Akácosok egészségi állapotának vizsgálata a TAEG Zrt. Síkvidéki Erdészetének területén.
• Kereskedelemben kapható lebomló poharak alkalmazási lehetősége burkolt gyökerű csemetetermelés során.
• A lucfenyő perspektívája a Sopron környéki erdőkben (a betűző szú különböző gradációinak szekunder feldolgozása, potenciálisan a fafaj szempontjából alkalmas élőhelyek feltérképezése).
• Különböző talaj-előkészítési módszerek hatásának összehasonlítása az erdősített fafajok növekedésének vizsgálatával a Síkvidéki Erdészet területén.
• Különböző talaj-előkészítési módszerek hatásának összehasonlítása az erdősített fafajok gyökérfeltárásával.
• Siskanád és szeder borítottság vizsgálata folyamatos erdősítésekben az egyszikű gyomirtás elvégzését követő években a Síkvidéki Erdészet területén.
• Karácsonyfatelep tervezése a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. megadott helyszínére.
• A Répceszemere 5/B erdőrészlet növényegészségügyi vizsgálata gyökérfeltárással kiegészítve.

Erdőhasználattan – Géptan

• Földre telepíthető hasító ék tervezése forwarder daruhoz.
• Faanyag választék romlása a fokozatos felújító vágások során.
• Környezetkímélő közelítési módok összehasonlítása talajvédelmi szempontból.
• Iparifa kihozatali vizsgálatok a TAEG Zrt. Soproni Erdészeténél.
• Műszaki vágásérettségi korok meghatározása tölgyes és bükkös állományokban a Soproni hegyvidék területén, a különböző korú állományokban elvégzett fakitermelések során keletkező törzsminőségi adatok alapján.
• Az erdei mellékhaszonvételi lehetőségben rejlő piaci és bevételi lehetőségek feltérképezése a TAEG Zrt. területén a hazai és nemzetközi példák alapján.
• Tuskós területen alkalmazható sorközművelő géptípusok bemutatása, sorközművelő tárcsa tervezése.
• Tuskós területen alkalmazható egysoros makkvetésre alkalmas vetőgép típusok bemutatása és összehasonlítása.
• A TAEG Zrt. területén alkalmazott makkvetőgép vizsgálata és fejlesztési lehetőségeinek kidolgozása.
• Karácsonyfatelepi gépsor tervezése.
• Univerzális traktorhoz kapcsolható útkarbantartó gépsor tervezése.
• Többszörös hosszúságú sarangolt tűzifa és forgácsfa választékok fatérfogatának és átszámítási tényezőinek meghatározása.
• Faállományok összehasonlító növekedés vizsgálata különböző eréllyel végzett tisztítások után.
• A TAEG Zrt. egy erdészkerületében Natura 2000 biotóp fákról fakataszter készítése.
• Fakitermelő gépek alkalmazhatóságának vizsgálata tisztításokban és törzskiválasztó gyérítésekben.
• Apríték-alapanyag felkészítés gazdaságosságának vizsgálata különböző használati módokban és célállományokban.

Erdészeti ökológia

• Holtfa felmérés a TAEG Zrt. Natura2000 területein (csoportos feladat).
• Hagyásfa csoportok szerepe a C-megkötés szempontjából a TAEG Zrt. területén.
• Klímaváltozás a TAEG Zrt. területén, meteorológiai adatok vizsgálata erdészeti szempontú kiértékelése, jövő kutatás, perspektíva tervezés.
• Mi a károsabb, a vegyszer vagy a Siskanád ?, avagy ökológiai szempontú összehasonlító vizsgálatok az invazívan terjedő növények elleni küzdelemben alkalmazott módszerek között.

Pin It on Pinterest